Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 09-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:35
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:54
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:44
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:25
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7C