Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 08-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:31
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu TH7C