Đá gà cựa dao Thái Lan TH7B phát lại ngày 26-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:44
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:15:06
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:52
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:22
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7B