Đá gà cựa dao Thái Lan TH7B phát lại ngày 19-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:36
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:00
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7B