Đá gà cựa dao Thái Lan TH7B phát lại ngày 15-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:11
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:42
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:00
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:02
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:48
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu TH7B