Đá gà cựa dao Thái Lan TH7B phát lại ngày 12-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:58
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:37
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:08
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7B