Đá gà cựa dao Thái Lan TH7B phát lại ngày 10-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:40
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:42
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:02
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu TH7B