Đá gà cựa dao Thái Lan TH7B phát lại ngày 08-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:55
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:24
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:39
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:34
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:03
Trường đấu TH7B