Đá gà cựa dao Thái Lan TH7B phát lại ngày 02-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:37
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:53
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:40
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:02
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:20
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:26
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:05
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:58
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:10
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7B