Đá gà cựa dao Thái Lan TH7A phát lại ngày 26-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:37
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:03
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:14:54
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:17
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu TH7A