Đá gà cựa dao Thái Lan TH7A phát lại ngày 15-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:10
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:14:05
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7A