Đá gà cựa dao Thái Lan TH7A phát lại ngày 12-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:55
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:33
Trường đấu TH7A