Đá gà cựa dao Thái Lan TH7A phát lại ngày 08-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:19
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:28
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:23
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:50
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:59
Trường đấu TH7A