Đá gà cựa dao Thái Lan TH7A phát lại ngày 06-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:20:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:37
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:48
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:42
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:04
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:42
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu TH7A