Đá gà cựa dao Philippines SB1 phát lại ngày 29-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu SB1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu SB1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:49
Trường đấu SB1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu SB1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu SB1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu SB1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu SB1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu SB1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu SB1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu SB1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu SB1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu SB1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu SB1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu SB1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu SB1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu SB1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu SB1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu SB1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu SB1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu SB1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu SB1