Đá gà cựa dao Philippines PO3 phát lại ngày 06-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu PO3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu PO3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu PO3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu PO3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu PO3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu PO3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu PO3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu PO3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu PO3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu PO3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu PO3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu PO3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu PO3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu PO3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu PO3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu PO3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu PO3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu PO3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu PO3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu PO3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu PO3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu PO3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:09
Trường đấu PO3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu PO3