Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 12-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu PO1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu PO1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu PO1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu PO1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu PO1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu PO1