Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 04-07-2024

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:19
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7A