Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 04-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:39
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu PO1