Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 02-07-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:19
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu PO1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu PO1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu PO1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu PO1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu PO1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu PO1