Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 26-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:42
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:42
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:22
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:07
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu NN1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu NN1

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu NN1

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu NN1

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu NN1

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu NN1

Phát lại trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu NN1