Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 25-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:08
Trường đấu NN1