Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 16-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu NN1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu NN1

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu NN1

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu NN1

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu NN1

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu NN1

Phát lại trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu NN1

Phát lại trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu NN1

Phát lại trận 51

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu NN1

Phát lại trận 52

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 53

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 54

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu NN1

Phát lại trận 55

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 56

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu NN1

Phát lại trận 57

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu NN1

Phát lại trận 58

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 59

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu NN1