Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 14-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:42
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu NN1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu NN1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu NN1

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu NN1

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu NN1

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu NN1