Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 12-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:21
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:08:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu NN1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu NN1

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu NN1

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu NN1

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu NN1

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu NN1

Phát lại trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu NN1

Phát lại trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu NN1

Phát lại trận 51

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu NN1