Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 08-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu NN1