Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 06-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:31
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:37
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:55
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu NN1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu NN1