Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 05-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu NN1